Witamy w systemie wspierającym proces naboru do przedszkoli w
Głogowie.

Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram dostępny jest w menu po lewej stronie ekranu.


Ostateczne wyniki rekrutacji.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) nastąpi w dniu 22 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00. Informację o przyjęciu do placówki można sprawdzić po zalogowaniu się na konto w systemie rekrutacji lub na listach wywieszonych w placówkach.


Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki.

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 25 marca od godz. 9.00 do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 obowiązkowo potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Niepodpisanie w/w oświadczenia/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.